Hand crafted damasteel jewellery

  • Fler Cubick
  • facebook Cubick
  • Etsy Cubick
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Obchodní podmínky

 


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu www.cubick.cz

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.cubick.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.      UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na www.cubick.cz je kupující při objednávání zboží povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen aktualizovat při jakékoliv jejich změně. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uváděny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka a cena zboží jsou v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu, má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí prostřednictví elektronické pošty, jejíž adresu uvedl kupující v uživatelském rozhraní či v objednávce.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a o složení finanční zálohy.

3.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušili podstatným způsobem kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si kupující hradí sám.

4.      CENY ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Dopravní 7, 104 00 Praha

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží

4.3. V případě hotovostní platby či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do …dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky kupujícím požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.4. Prodávající vystaví kupujícímu na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

5.      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (zboží vyráběné na zakázku). Nejedná-li se o jiný případ, kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prokazatelně doručeno prodávajícímu do čtrnácti dnů od převzetí zboží a to na adresu provozovny nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda není vrácené zboží poškozeno.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je též oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.

5.3. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.      PŘEPRAVA A DODÁNÍ  ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.      REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Na zboží se vztahuje záruka uvedená v záručních listech výrobků, dle zákona však minimálně 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu, nevztahuje se na vady vzniklé nešetrným zacházením a běžným opotřebením šperku.

7.3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

8.      DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

8.1. Kupující nabývá vlastnictví zboží uhrazením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součástí tvořící webové rozhraní www.cubick.cz (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

8.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.4. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby, které vznikly v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práva a povinnosti vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

9.4. Kupující je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z www.cubick.cz) uvádět pravdivě a správně a dále je povinen prodávajícího informovat o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zpracovatele nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

10.    DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručování na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.